അമേരിക്ക

അമേരിക്ക തന്നു, അമേരിക്ക എടുത്തു, അമേരിക്കയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.

ആമേന്‍!

കടപ്പാട്: സത്യവേദപുസ്തകം, ഇയ്യോബ്: 1-ആം അദ്ധ്യായം, 21-ആം വാക്യം.

Advertisements